Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Benutzerspezifische Werkzeuge

Sektionen

Sie sind hier: Startseite / 2011 / قطعنامه های هم بسته گی

قطعنامه های هم بسته گی

Resolutions passed by ICOR founding conference (Ukraine, Iran, Bangladesh, Stuttgart 21, Roma, Haiti, youth resistance, mass struggle against military coups, conference on disappearances), 6 October 2010

قطعنامه های هم بسته گی
هم بسته گی با جنبش کارگری اوکراین
- قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهره ها و اسمهای دیگری در اوکراین ظاهر شدند. اما، قدرت دولتی "جدید" حملات خود را بر ضد کارگران مبارز اتحادیه ها به همان طریق "سابق" ادامه می دهد. بدین معنی که، مدیریت شرکت سهامی "کراسنادونوگول"، (مجتمعی مرکب از تعدادی معادن در منطقه لوگانسک که متعلق به میلیاردری به نام رینات اخمتوو است، کسی که اخیراً نوچه اش پرزیدنت شده) تصمیم به انتقام از مبارزین و درحقیقت از اتحادیه کارگران مستقل گرفت ـ اتحادیه مستقل معدن چیان (ان پی جی) معدن باراکاو، " نا آرام ". ازنظر مدیر، نی ای که پشت شتر را شکست، درواقع، ان پی جی بود که برعلیه شرایط کاری کارگران معدن ایستادگی کرد.
یک "سیستم کامل مزد" در شروع سال 2010 با بدترین شرایط کاری ویژه برای مجتمعهای "کراسنادونوگول" و "پاولوگرادوگول" توسط اخمتوو درست شده بود. جدا از آن، پرداخت مزدها به طور فردی انجام می گرفت، و حالا این به مقدار بسیار زیادی بستگی دارد به رابطه افراد با کارفرمایانشان. ان پی جی مصممانه علیه این تغییرات ایستادگی کرد و این اعمال را به عنوان تبدیل کارگران به دهقانان و به حالت برده گی معرفی نمود. سیستم جدید نه به نیاز ملی و نه بین المللی، نه به استاندار ونه به هیچ یک از نرمهای تشکیلات کار منطبق می باشد. 
اتحادیه مستقل خواستار آن است که پرداخت مزد طبق توافقات و قوانین صنایع اوکراین صورت پذیرد. و این اتحادیه موفق شد که بازرسان وزارت کار در منطقه لوگانسک را وادار سازد که از مدیریت کراسنادونوگول بخواهند که سریعاً تخلف درمورد مزد معدن چیان را که غیر قانونی است متوقف سازد. صاحب کاران متخلف نه تنها نتوانستند پاسخگوی خواستهای دادگاه باشند، حتی تعدادی از فعالین اتحادیه ان پی جی را نیز از کار برکنارکردند. و این اولین بار هم نیست که ازاتحادیه انتقام می گیرند. اتحادیه ان پی جی این عمل مدیریت را "نه تنها به عنوان جنایت به شکل تخطی بیش از اندازه از قانون کار، هم چنین به عنوان عملی انتقام جویانه علیه اتحادیه و کل جنبش کارگری، به منظورکوشش برای تبدیل کارگران به بردگان خاموش" دانست و علیه اخراج سازیها به دادگاه مراجعه کرد. در نتیجه اکثریت فعالین اتحادیه علی رغم مقاومت سخت دادگاه و مدیریت، از نو به کار گمارده شدند. آنها مبارزه را برعلیه مدیریت و کارفرمایان "کراسنادونوگول" ادامه می دهند. به هر حال، رهبر ان دی جی، دیمیتری کالیتونتسو هنوز اخراج است.
لازم به کمک است تا رهبر مبارز اتحادیه صنفی از نو به سرکارش برگردد! هم بسته گی و پشتیبانی از جانب سپاه جنبش طبقه کارگر تمام کشورها لازم است.
شورای هم آهنگ کننده جنبش طبقه کارگر اوکراین (ک اس آر دی) از مردم می خواهد که نامه های اعتراضی را به آدرس های زیر در اوکراین بفرستند:
President: ul. Bankovaya, 11, Kiev, 01220, email: press@apu.gov.ua
Cabinet of Ministers: ul. Grushevskogo, 12/2, Kiev, 01008, email: portal@kmu.gov.ua
Chief public prosecutor: ul. Reznitskaya, 13/15, Kiev, 01601
Supreme Court: ul. Pilipa Orlika, 4a, Kiev, 01024, email: web_editor@scourt.gov.ua
Government of the Lugansk Region: pl. Geroyev WOW, 3, Lugansk, 91016, email: gubernator@loga.gov.ua
همچنین به سفارت کشور اوکراین در کشور خودتان.
خواهشمندیم یک کوپی از این نامه را به آدرس شورای هماهنگ کننده جنبش طبقه کارگر اوکراین (ن اس آر دی):                             ksrd@pisem.net بفرستید.
پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران
- قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
در ایران، طبقات حاکم سازمانهای کارگری و فعالین کارگری را سرکوب می کنند.
محمود صالحی، یک کارگر فعال خیلی شناخته شده، با پنج فعال کارگری دیگر در روز اول ماه می 2006 دستگیر شدند. از سال 1997 تا به حال او هفت سال است که درزندان به سر برد. شرایط زندان او را مریض کرده است مخصوصاً کبد او صدمه دیده است.
به طریق مشابهیً، اعضای "اتحادیه نی شکر هفت تپه" در سال گذشته دستگیر شدند. علی نجاتی با چهار نفر دیگر از فعالین کارگری در یک سال اخیر در زندان به سر برده اند.
رضا شهابی، منصور اسانلو و ابراهیم مد دی اعضای "سندیکای شرکت واحد" زندانی شده اند.
رژیم با اعضای "کمیته هم آهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگران" به شدت مقابله می کند. هر چند وقت یکبار، آنها از طرف "اطلاعات" فراخوانده می شوند و به آنها توصیه می شود که از سندیکا استعفاء دهند.
کنفرانس موسس ایکور، در پشتیبانی و دفاع از جنبشهای کارگری ایران، شدیداً طبقه حاکم ایران را محکوم می کند و می خواهند که به شکنجه و دستگیری فعالین کارگری خاتمه داده شود.
هم بسته گی با کارگران پوشاک بنگلادش
- قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
کنفرانس ایکورعمیقاً هم بسته گی خود را نسبت به مبارزه ستیز جویانه کارگران پوشاک در بنگلادش ابراز می دارد. درآنجا بیش از 3 میلیون کارگرند که از تاریخ 6 مرداد1389 تا 11 مرداد1389 در اعتصاب بسر بردند. این کنفرانس هم     چنین خواستار آزادی بی درنگ کارگران، اعضای اتحادیه و فعالین سیاسی ای که توسط دولت به خاطر مبارزه حق طلبانه آنها دستگیر شدند، می باشد.
این کنفرانس عمیقاً نگران 30 هزار کارگری که توسط پلیس بنگلادش با اتهامات دروغ متهم شدند و 10 هزار کارگری که از کار اخراج شدند، می باشد.
این اعتصاب و مبارزه برعلیه شرایط ظالمانه و غیر انسانی در بنگلادش و برای شرایط مناسب کاری، عدم تبعیض، تساوی بین زنان و مردان، حد اقل دستمزد، پاداش، تعطیلات, مرخصی مادران باردار و احقاق حقوق دیگر طبق میثاق آی ال اُو وقانون بنگلادش بود.
کنفرانس ایکور از تمام سازمانهای انقلابی، اتحادیه های صنفی و جنبش زنان در سراسر جهان می خواهد که از مبارزه حق ظلبانه کارگران و زنان کارگر در صنایع پوشاک و از مبارزه دمکراتیک مردم بنگلادش پشتیبانی کنند.
"هم بسته گی با اعتراضات علیه "اشتوتگارت 21 "
ـ قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
کنفرانس ایکور هم بسته گی خودرا با مقاومت مردم اشتوتگارت علیه پروژه "اشتوتگارت 21 " که از نظر سیاست حمل و نقل، وضعیت اجتماعی و محیط زیست، مطلقا بی معنا است اعلان می دارد.
ما گرداننده گان حاکم را به خصوص در به کاربرد روشهای مختلف- چه دستکاری شده، یا حیله، یا بی رحمی، یا استفاده از نیروی جنگ طلب پلیس- برای درهم شکستن اعتراض مردم که در حال گسترس به سراسر کشور است محکوم می کنیم.
اجرای این پروژه کوچک ترین توافقی با منافع مردم ندارد. درصورتی که پیاده کردن این پروژه فقط منافع صنایع و انحصارات مالی که از آن سودمی برند و درخدمت منافع انحصارات سرمایه دردرون اتحادیه اروپا قرار دارندرا تامین می کند.
بنابراین، ما هم بسته گی بین المللی خودرا با مقاومت برحق مردم اشتوتگارت اعلام می کنیم ("ما مردم هستیم!")، مردمی که بیشترین امکان پشتیبانی را به ما را فراهم می کنند.
همبستگی با روم ها
ـ قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
ایکور هرگونه رفتار نژاد پرستی دراتحادیه اروپا و یا توسط سران اتحادیه اروپا را محکوم میکند.
از همه بیشتر، کوشش رئیس جمهور فرانسه، سرکوزی برای منحرف کردن توجه عموم از تأثیرات بحران اقتصادی در فرانسه و مبارزه میلیونها تن از مردم زحمت کش این کشور علیه فروپاشی جامعه خصوصاً، علیه طرح روبه بدترکردن سیستم مزایای بازنشسته گی، با نشانه  رفتن روی روم ها کاملا مطرود است.
درواقع دردوران فاشیسم هیتلری روم ها گروه درجه دومی از مردم علاوه بر کلیمیها بودند که قربانی سیاستهای دیوانه وار نژادپرستی شدند. با این انسانها امروز نیز با همان معیارها رفتار می شود و این شرایط در سرزمین مادری حقوق بشری تند ترین اعتراض و هم بسته گی بین المللی با روم ها را می طلبند.
همبستگی با مردم هایتی
ـ قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
ایکور شرایط تحمیل شده توسط امپریالیسم آمریکا را برای برگزاری انتخابات هایتی در نوامبر محکوم می کند. کشوری که توسط نیروهای سازمان ملل و تحت رهبری نیروهای آمریکائی اشغال شده است.
امسال مردم هایتی به خاطر عواقب بعد از زلزله شدید خانمانسوز، ازاستثمار وحشیانه توسط قدرتهای بزرگ رنج برده اند.
ما گسیل نیروهای دولت دومنیکن به سرزمین هایتی که به قصد تحریک و برخورد شدید مابین مردم دوکشور است را محکوم می کنیم. از این طریق امپریالیستها سعی می کنند خودرا در مقابل چشمهای مردم هایتی و جهان بی گناه جلوه دهند.
هم بسته گی با مقاومت جوانان
ـ قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
ایکور هم بسته گی خودرا با مبارزات جوانان ابراز می دارد و به مقاومت و اعتصاب جوانان درکشورهای مختلف براساس اتحاد و پیمانشان با طبقه کارگر، مردم ستم دیده و هم چنین دیگر اقشار ستم دیده مردم که در اشکال مختلفی مثل تحریم آموزش، تدریس، اشغال دانش گاه و دبیرستان صورت می گیرند، تبریک می گوید. ایکور هم چنین مبارزه این جوانان علیه فرو پاشاندن سیستم آموزشی، برای احقاق حقوق اساسی اشان مثل داشتن حق تحصیل، استفاده از زبان مادری، وبرای احقاق حق آموزش علمی آزاد و مستقل (به عنوان مثال، رایگان مثل آرژانتین و شمال کردستان)، خوش آمد می گوید.
هم بسته گی با مبارزات توده ای علیه مسئوولان کودتاهای فاشیستی نظامی
ـ قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
ایکور هم بسته گی خود را با جنبشهائی که علیه مسئوولان کودتاهای فاشیستی نظامی برخاسته اند ابراز داشته و به آنها خوش آمد می گوید. این جنبشها برای مجارات و گوشمالی مجرمان در کشورهائی مثل ترکیه، شیلی، اندونزی و آرژانتین به حرکت درآمده اند.
کنفرانس درمورد جنگها، جنبشهای ملی و ناپدید شدنها که از نهم تا دوازدهم دسامبر در لندن برگزار می شود، پشتیبانی می کند.
ـ قطعنامه کنفرانس موسس ایکور-
ایکور ششمین کنفرانس جهانی علیه نا پدید شدنها را که تحت عنوان "جنگها، جنبشهای ملی و نا پدید شدنها" از نهم تا دوازده دسامبر در لندن برگزار می گردد، پشتیبانی می کند.

Artikelaktionen