در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا

قطعنامۀ کمیتۀ هماهنگی قاره‌ای «کمیتۀ هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی» (ICOR) در قارۀ آفریقا

قوانین کار جبهۀ متحد بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی

اسناد جبهۀ متحد-کنگرۀ جهانی، بازبینی‌شده در مارس 2021

فراخوان برای ایجاد جبهۀ متحد بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی

اسناد جبهۀ متحد-کنگرۀ جهانی، متشکل از قطعات مرتبط به‌هم، دسامبر 2019

مرگ بر جنگ داخلی! مرگ بر شبه نظامیان ارتجاع! پیروز باد کارگران و توده های سودانی!

آفریقا و هماهنگ کننده آفریقا ، 18 آوریل 2023 قطعنامه ICOR آفریقا درباره سودانICOR

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

اطلاعیۀ «کمیتۀ هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی» (ICOR)، ۵ مارس ۲۰۲۳

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

با عنوان "آتش سوزی در خاورمیانه؟ اعتراض به تجاوزات امپریالیستی اسرائیل! همبستگی با مبارزات آزادیبخش فلسطین! یک وجب از حماس فاشیست!" کمیته مرکزی MLPD اخیراً بیانیه ای را منتشر کرده است.