فراخوان برای ایجاد جبهۀ متحد بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی

United Front, 

اسناد جبهۀ متحد-کنگرۀ جهانی، متشکل از قطعات مرتبط به‌هم، دسامبر 2019

پاراگراف 1:

بیایید جبهۀ متحد بین‌المللی ضدامپریالیستی را علیه غارت امپریالیستی، تروریسم دولتی، فاشیستی‌سازی، فاشیسم، مداخلۀ نظامی خارجی، براندازی و جنگ‌های تجاوزکارانه بنا کنیمبرای رهایی ملی و اجتماعی، دموکراسی، آزادی و سوسیالیسم!

پاراگراف 2:

بحران اقتصادی و مالی جهان در سال 2008 بر تسریع و تشدید جدال برای تقسیم مجدد جهان تأثیرگذار بوده‌است. امپریالیسم سلطه‌جو و ضدمردمی ایالات متحده همچنان قوی‌ترین قدرت امپریالیستی و جنگ‌افروز اصلی است. اما جهانی چندقطبی پدید آمده‌است.

پاراگراف 3:

رقابت بین‌امپریالیستی در حال تشدید است. همۀ قدرت‌های امپریالیستی در جدال برای هژمونی بر سرچشمه‌های ارزان منابع طبیعی و نیروی کار، بازارها، زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حوزه‌های نفوذ به صورت تهاجمی به شدت به پیش می‌روند. در میان قدرت‌های بزرگ امپریالیستی، جدال شدیدی بر سر تقسیم مجدد جهان در جریان است. خطر جنگ جهانی در حال افزایش است.

پاراگراف 4:

قدرت‌های جدیدی ظهور کرده‌اند در حالی که قدرت‌های دیگر رو به افول هستند. این قانون توسعۀ نامتوازن است. رقابت بی‌امان بین قدرت‌های امپریالیستی پیامد اجتناب‌ناپذیر شرایط امپریالیسم است. آنها فقط با استثمار و سرکوب پرولتاریا و مردم جهان و در نتیجه با دشمنی خود با مبارزات رهایی‌بخش توده‌های استثمارشده و تحت ستم، به‌ویژه طبقۀ کارگر انقلابی و احزاب انقلابی جهان موافق هستند.

پاراگراف 5:

در این کانتکست است که زمان برای آن نیرویی فرارسیده‌است که به شیوه‌ای سازمان‌یافته و با اتحادی فزاینده با این نظام جهانی امپریالیستی به مخالفت برخیزد: در یک جبهۀ متحد ضدامپریالیستی علیه غارت امپریالیستی، تحمیل‌های نئولیبرالی، تروریسم دولتی، نژادپرستی، فاشیستی‌سازی، مداخلۀ نظامی خارجی، براندازی و جنگ‌های تجاوزکارانه – برای رهایی ملی و اجتماعی، دموکراسی، آزادی و سوسیالیسم! زمان آن فرا رسیده‌است که پرولتاریا و خلق‌های ستمدیدۀ این جهان با جنبش‌های خاص و ملی خود به صفوف این جنبش جهانیِ روبه‌رشد و آینده‌نگرِ مشترک بپیوندند.

پاراگراف 6:

روشنگری در مورد سرشت امپریالیسم، بحث در مورد تغییرات در نظام جهانی امپریالیستی، و اجماع، تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری‌های صحیح برای استراتژی و تاکتیک نیروهای دموکراتیک جهان از وظایف بنیادی جبهۀ متحد ضدامپریالیستی است.

پاراگراف 7:

در همه‌جای دنیا، همچنانکه در اوکراین، سوریه، یمن، ونزوئلا، شرق آسیا و هر کجای دیگر جدال امپریالیستی برای سروری بر جهان بر گردۀ خلق‌ها انجام می‌شود. گرایش عمومی به تدارک امپریالیستی برای جنگ، خطر جنگ را تشدید می‌کند. این امر در ظهور جنبش‌های فاشیستی، جنگ‌های تجاری، تسلیحات جمعی، تمرین‌های نظامی عظیم، در تحریکات تعمدی، تهدید به تهاجم، درگیری‌های محلی، تا رویارویی مستقیم کشورهای امپریالیستی، و در نهایت تا خطر جنگ جهانی سوم بیشتر و بیشتر نمود یافته‌است.

پاراگراف 8:

جبهۀ متحد ضدامپریالیستی باید یک جبهۀ متحد ضدفاشیستی باشد. رهبران فاشیست یا پروتو-فاشیستی مانند ترامپ، اردوغان، مودی یا بولسونارو، و همچنین گسترش راست‌گرایانۀ دولت‌ها و احزاب بورژوایی در اکثر دموکراسی‌های بورژوایی، و نیز فاشیستی‌سازی ماشین‌های دولتی باید قاطعانه و ستیزه‌جویانه مورد مخالفت قرار گرفته و متوقف شوند. این وظیفه فوریت دارد.

پاراگراف 9:

امپریالیسم همه‌جا به معنای ارتجاع است. به همین دلیل است که جبهۀ متحد ضدامپریالیستی مبارزه برای حفظ و گسترش حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را در دستور کار قرار می‌دهد. ما ضدکمونیسمِ صاحبان قدرت را که به دنبال بی‌اعتبار کردن سوسیالیسم به عنوان جایگزین امپریالیسم در چشم توده‌هاست هدف قرار می‌دهیم.

پاراگراف 10:

کارگران جهان تحت حاکمیت نئولیبرالیسم و تروریسم دولتی از شرایط مدام بدترشوندۀ استثمار و سرکوب رنج می‌برند. در امپریالیسم، نیروهای مولد انقلابی، علیرغم همۀ پیشرفت‌های اجتماعی و تکنولوژیک، در نهایت به ضد خود تغییر شکل می‌یابند. هر روز در تمام قاره‌ها اعتصاباتی رخ می‌دهد که بیشتر و بیشتر با مبارزات توده‌های گسترده مرتبط است. اما این مبارزات هنوز عمدتاً در انزوا، در یک چارچوب ملی و بدون تبادل اطلاعات کافی و حمایت متقابل توسط انقلابیون و کارگران در سراسر جهان صورت می‌گیرند. طبقۀ کارگر بین‌المللی و پرولتاریای صنعتی مدرن به عنوان هستۀ اصلی آن، تنها در صورتی می‌تواند در مقابل نظام جهانی امپریالیستی بایستد و بر آن برتری بیابد که متحد و بسیج شود! طبقۀ بین‌المللی کارگر باید ستون فقرات و نیروی پیشرو جبهۀ متحد ضدامپریالیستی باشد.

پاراگراف 11:

پرولتاریای جهانی به اتحاد با همۀ خلق‌های تحت ستم در این جهان - دهقانان فقیر، مردمان بومی، زنان، جوانان، پناهندگان، کارگران مهاجر، اقلیت‌ها، و همۀ افراد دیگری که برای دموکراسی و آزادی می‌جنگند، نیاز دارد و به دنبال آن است. مبارزات رهایی‌بخش در بسیاری از کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، مبارزات رهایی‌بخش خلق‌های فیلیپینی، کورد، فلسطینی و دیگر خلق‌ها، دشمن امپریالیستی مشترک خود را در سرمایۀ مالی بین‌المللی می‌یابد و تأثیری انقلابی و خواسته‌ای آینده‌نگر دارد. تجارب آن‌ها باید در دسترس همۀ استثمارشدگان و ستمدیدگان قرار گیرد!

پاراگراف 12:

بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت، گذار به یک فاجعۀ زیست‌محیطی جهانی را تسریع می‌کند که بنیان‌های زندگی بشر را به خطر می‌اندازد. به‌ویژه کارگران را به دلیل شرایط کاری‌شان که سلامتی را به خطر می‌اندازد، متأثر می‌کند؛ همچنین دهقانان خُرد و کارگران کشاورزی و بخش‌های عظیم دیگری از جمعیت به‌شدت تحت تأثیر سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌ها قرار می‌گیرند. مبارزه برای مشاغل، شرایط کاری بهتر یا دستمزدهای بالاتر باید با مبارزه برای نجات محیط زیست از سیستم سوداگری سرمایه‌داری لجام‌گسیخته ترکیب و هماهنگ شود!

پاراگراف 13:

میلیاردها زن که به‌طور ویژه تحت ستم قرار دارند، باید مبارزۀ خود علیه داغِ مردسالارانه-فئودالی جوامع را، برای حقوق برابر و برای رهایی زنان، با مبارزۀ ضدامپریالیستی و همچنین با جنبش طبقۀ کارگر و انقلابی پیوند دهند.

پاراگراف 14:

جوانان جهان آیندۀ خود را در خطر می‌بینند. آنها اغلب در صف مقدم مبارزات توده‌ای قرار دارند. انرژی و میل آن‌ها باید از طریق آگاهی واضح ضدامپریالیستی و پرورش آن‌ها به عنوان مبارزان ثابت‌قدم برای آینده تقویت شود.

پاراگراف 15:

ما در مورد ترکیب نمودن تأسیس جبهۀ متحد ضدامپریالیستی با بحث استراتژی در این مورد که چگونه جامعه‌ای رها از استثمار و ستم به دست می‌آید فراخوان می‌دهیم. ما در نظر می‌گیریم که بسیاری از نیروهای مشارکت‌کننده سوسیالیسم را آلترناتیو می‌دانند.

پاراگراف 16:

با امپریالیسم مبارزه کنیممرگ بر غارت امپریالیستی، تروریسم دولتی، فاشیستی‌سازی دولتی، فاشیسم، مداخلۀ نظامی خارجی، براندازی و جنگ‌های تجاوزکارانه!

کارگران همۀ کشورها، متحد شوید!

کارگران همۀ کشورها و خلق‌های ستمدیده، متحد شوید!

برای رهایی بشریت از استثمار و ستم  برای رهایی ملی و اجتماعی، دموکراسی، آزادی و سوسیالیسم!