اولین کنگره جهانی جبهه متحد

گزارش تصویری از اولین کنگره جهانی جبهه متحد بین المللی ضد امپریالیستی علیه فاشیسم، جنگ و تخریب محیط زیست، که در تورینگن / آلمان از 05.09 برگزار شد. - 06.09.23. اطلاعات بیشتر: www.united-front.info

اولین کنگره جهانی جبهه متحد

سوگند بوخنوالد - بزرگداشت جبهه متحد

گزارش در مورد بزرگداشت جبهه متحد در یادبود اردوگاه کار اجباری بوخنوالد در 4 سپتامبر 2023 به عنوان بخشی از اولین کنگره جهانی جبهه متحد بین المللی ضد امپریالیستی علیه فاشیسم، جنگ و تخریب محیط زیست.