آلمان/تورینگن

اولین کنگره جهانی جبهه متحد

United Front, 

گزارش تصویری از اولین کنگره جهانی جبهه متحد بین المللی ضد امپریالیستی علیه فاشیسم، جنگ و تخریب محیط زیست، که در تورینگن / آلمان از 05.09 برگزار شد. - 06.09.23. اطلاعات بیشتر: www.united-front.info

اولین کنگره جهانی جبهه متحد

زیرنویس فارسی