قطعنامۀ تأسیس ایکور

3. قطعنامۀ تأسیس ایکور 6 اکتبر 2010