ÇAĞRI!

Faşizme, savaşa ve çevresel yıkıma karşı uluslararası anti-emperyalist birleşik cephe için

United Front / Birleşik Cephe, 

1) Emperyalist yağmaya, insanın ve doğanın sömürüsünün yoğunlaşmasına, devlet terörizmine, faşizme, yabancı askeri müdahaleye ve saldırı savaşlarına karşı uluslararası anti-emperyalist ve anti- faşist birleşik cepheyi inşa edelim! Ulusal ve toplumsal kurtuluş, demokrasi, özgürlük ve sömürü ve baskının olmadığı insani bir toplum için!

2) 2008 dünya ekonomik ve mali krizi, dünyanın yeniden paylaşılması mücadelesini hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Emperyalist-kapitalist sistemdeki çelişkiler yoğunlaştı. Devrimci üretici güçler, tüm sosyal ve teknik ilerlemelere rağmen emperyalizmde sıklıkla yıkıcı güçlere dönüşmektedir.

Saldırgan ve halk düşmanı ABD emperyalizmi hâlâ en güçlü emperyalist güç ve başlıca savaş kaynağıdır. Şu anda baskın muhalefet olarak Çin, gerileyen süper güç olarak ABD’nin yerini almak için çabalıyor. Çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkması barış anlamına gelmiyor! Birleşik Cephe, ABD’nin yanı sıra AB, Rusya ve diğerleri gibi tüm gerici ve emperyalist güçlere ya da ittifaklara karşıdır.

3) Emperyalistler arası rekabet yoğunlaşıyor. Tüm emperyalist güçler, ucuz hammadde kaynakları ve işgücü, pazarlar, yatırım alanları ve nüfuz bölgeleri üzerindeki hâkimiyet mücadelesinde saldırgan bir şekilde ilerlemektedir. Emperyalist güçler arasında dünyanın yeniden paylaşımı için şiddetli bir mücadele sürüyor. Ukrayna üzerindeki savaş bu emperyalist rekabetin bir parçasıdır. Dünya savaşı ve nükleer savaş tehlikesi giderek artıyor.

4) Diğerleri geride kalırken yeni güçler ortaya çıkmıştır. Bu eşitsiz gelişme yasasıdır.

Böylece, eski sömürgelerden ya da yarı-sömürge ve yarı-feodal ülkelerden yeni-sömürge bağımlı ya da kapitalist ülkeler ve ayrıca bir dizi yeni emperyalist güç ortaya çıkmıştır. Bunlar sadece işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sömürü ve baskılarında, proletaryanın, dünya kitlelerinin ve devrimci partilerin kurtuluş mücadelesine karşı düşmanlıklarında birliktir.

5) Bu emperyalist dünya sistemine örgütlü ve giderek daha birleşik bir şekilde karşı çıkacak bir güce, senin gücüne acilen ihtiyaç vardır: Emperyalist yağmaya, insan yaşamının doğal temellerinin yok edilmesine, neoliberal dayatmalara, devlet terörizmine, ırkçılığa, Siyonizm’e, faşizme, yabancı askeri müdahalelere ve saldırı savaşlarına karşı, ulusal ve toplumsal kurtuluş, demokrasi ve özgürlük için – insanın ve doğanın sömürülmediği bir toplum için anti-emperyalist birleşik cephe!

6) Birçok mücadele arkadaşı bunun için emperyalizmin sosyalizm ve komünizm perspekti yle devrimci bir şekilde aşılmasının gerekliliğini görmektedir. İşçi sınıfı, kapitalizmin dünya çapındaki zaferinden yüz milyonlarla güçlenerek çıkmıştır. Artık işçilerin ve halkların dünyanın işçileri ve ezilenleri için ortak, büyüyen ve artan ve geleceğe yönelik dünya çapında bir harekette saf tutmalarının zamanıdır.

Anti-emperyalist kurtuluş mücadelesinin yeni bir yükselişi tarihin gündemindedir.

Uluslararası işçi sınıfı, anti-emperyalist birleşik cephenin belkemiği ve öncü gücü olmalıdır.

7) Emperyalizmin karakterinin aydınlatılması, emperyalist dünya sistemindeki değişimlerin tartışılması, yeni sömürge bağımlı, kapitalist ve emperyalist ülkelerin doğru karakterize edilmesi vestrateji ve taktikler için doğru sonuçlara varılması anti-emperyalist birleşik cephenin temel görevleridir. 8) Dünyanın her yerinde, dünya egemenliği için emperyalist mücadele işçi sınıfının ve geniş kitlelerin sırtından yürütülmektedir. Emperyalist savaş hazırlığının genel eğilimi, savaş tehlikesini bir Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesine kadar yoğunlaştırmaktadır. Bu, artan sömürü ve baskı, devlet aygıtlarının faşistleşmesi ve faşizmle birlikte yürümektedir.

9) Anti-emperyalist birleşik cephe anti-faşist birleşik cephe olmalıdır, çünkü dünya çapında hükümetlerin ve burjuva partilerinin sağcı gelişimiyle etkileşim içinde faşizme doğru tehlikeli bir eğilim ortaya çıkmıştır. Anti-faşist birleşik cephenin çalışması, milliyetçi ve ırkçı önyargılara karşı olduğu kadar sosyal-faşist demagojinin etkisine karşı mücadelede kitleler arasında aydınlatma çalışmasını da içerir.

10) Doğanın aşırı sömürüsü, insan yaşamının temellerini tehlikeye atan küresel bir çevre felaketine yol açmıştır. İşçiler özellikle sağlıklarını tehlikeye atan çalışma koşullarından etkilenmekte; özellikle ezilen, yeni sömürge ve bağımlı ülkelerdeki büyük nüfus kitleleri sellerden, kasırgalardan, kuraklıktan ve hava, toprak, su ve dolayısıyla (aynı zamanda) gıda kirliliğinin çeşitli biçimlerinden etkilenmektedir.

İş ve yedek iş mücadelesi, daha iyi çalışma koşulları ya da daha yüksek ücretler ve sosyal kazanımlar için mücadele, çevreyi kapitalist kâr ekonomisinden kurtarma mücadelesiyle bağlantılı ve eşgüdümlü olmalıdır!

11) Emperyalizm her yönüyle gericilik demektir. Bu nedenle anti-emperyalist birleşik cephe, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi için mücadeleyi gündemine alır.

12) Dünya işçileri giderek daha da kötüleşen sömürü ve baskı koşullarından muzdariptir. Tüm kıtalarda, geniş kitlelerin mücadeleleri ve hareketleriyle giderek daha fazla bağlantılı olan günlük grevler yaşanmaktadır. Ancak bu mücadeleler hâlâ büyük ölçüde izole bir şekilde, ulusal çerçeveler içinde ve dünyanın dört bir yanından yeterli bilgi alışverişi ve karşılıklı destek olmadan gerçekleşmektedir. Uluslararası işçi sınıfı ancak birleşerek emperyalist dünya sistemine karşı durabilir ve üstün gelebilir!

13) Dünya proletaryasının, dünyanın tüm ezilenleriyle – yoksul köylüler, yerli halklar, kadınlar, gençler, mülteciler, göçmen işçiler, azınlıklar, yeni sömürgelerde ezilen halklar ve demokrasi ve özgürlük için mücadele eden tüm diğerleriyle – ittifaka ihtiyacı vardır ve ittifak arayışındadır. Enternasyonalizmimiz yoksulluktan, çevresel yıkımdan, faşizmden ve gerici ideolojilerden kaçıp sığınma hakkını savunur.

14) Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesindeki kurtuluş mücadeleleri, Filipin, Kürt, Filistin ve Batı Papua gibi diğer halkların kurtuluş mücadeleleri, uluslararası nans kapitalde ortak bir emperyalist karşıta sahiptir ve devrimci bir etki ve ileriye dönük bir ışık yaymaktadır. Onların deneyimleri tüm sömürülen ve ezilenler için kullanılabilir hâle getirilmelidir! Birleşik Cephe, dünya çapında faşizme, savaşa, çevresel yıkıma ve emperyalizme karşı mücadeleleri pratik olarak koordine etmeyi ve işbirliğini güçlendirmeyi görev olarak görmektedir.

15) Milyarlarca kadın özellikle çok baskı altında. Kitlesel olarak ayaklanıyor ve her zamankinden daha büyük bir demokratik güç oluşturuyorlar. Eşit haklar için, toplumların ataerkil-feodal karakterine karşı, kadınların kurtuluşu için verdikleri mücadeleyi anti-emperyalist mücadeleyle, işçi ve devrimci hareketle birleştirmelidirler.

16) Dünya gençliği geleceklerinin tehdit altında olduğunu görmektedir. Genellikle kitlesel mücadelelerin ön sa arında yer almaktadırlar. Onların enerjisi ve azmi, açık bir anti-emperyalist bilinç ve geleceğin kararlı savaşçıları olmak üzere eğitilmeleri yoluyla pekiştirilmelidir.

17) Anti-emperyalist birleşik cephenin kuruluşunu, sömürü ve baskıdan arınmış bir toplum için nasıl mücadele edileceğine dair bir strateji tartışmasıyla birleştirmeye çağırıyoruz. Kitleler arasında toplumsal bir alternatif arayışı açıkça artmaktadır. Emperyalizme ve tekellerin diktatörlüğüne alternatif olarak sosyalizmi ve her türlü dayanışma, topluluk ruhu, kolektif eylem ve sosyalist deneyimi kitlelerin gözünde itibarsızlaştırmaya çalışan egemen sınıfın anti-komünizmine karşı çıkıyoruz. Birleşik cephe güçleri, anti-komünizmin yıpratıcı etkisine karşı, sömürü ve baskıdan kurtulmuş bir toplumun mümkün olduğuna dair ikna çalışmalarını ve bilimsel temelli iyimserliği teşvik eder. Bu konu bugün ileriye dönük her tartışmada yer almalıdır!

18) Emperyalizmle mücadele!

Proleter enternasyonalizmini ve uluslararası dayanışmayı geliştirin! Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Bütün ülkelerin proleterleri, ezilenler ve ezilen halklar, birleşin!

İnsanlığın sömürü ve baskıdan kurtuluşu için!